ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విద్యా సంస్థలన్నీ మార్చి31 వరకు సెలవులు ప్రకటిస్తూ ఏపీ విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు.