ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పల్లెల్లో 786 కేంద్రాల్లో పంటల కొనుగోళ్లు ప్రారంభం