ఆదివారమే జనతా కర్ఫ్యూ, విజయవంతం చేయాలి. AP/TS ముఖ్యమంత్రుల పిలుపు