ఈ రోజు కేంద్ర క్యాబినెట్ తొలి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సమావేశం