ఉల్లంఘించిన వారిపై చట్టపరంగా కేసులు పెట్టి చర్యలు తీసుకోవాలి.