కరోనా నియంత్రణే తక్షణ కర్తవ్యం. తెలంగాణ ముఖ్య కార్యదర్శి సోమేశ్