కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కోవిడ్19 వైరస్ మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిన నరేంద్ర మోడీ సర్కారు.