కేంద్ర మంత్రి వర్గ సమూహం COVID-19 కట్టడిపై చర్యలను సమీక్ష