కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సూచనలు పాటించాలి. ప్రధానమంత్రి మోడీ