కోవిడ్‌-19 ప్రతాపం భవిష్యత్‌పై తీవ్రంగా ఉంటుంది. WHO