కోవిడ్19 కారణంగా గురువారం నుంచి మార్చి25 వరకు చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయం మూసివేత.