చైనాలో కరోనా కారణంగా అవస్థలు ఎదుర్కోన్న తెలుగు మహిళ అన్నెం జ్యోతి స్వస్థలం చేరుకుంది.