జంట నగరాల్లో డ్రోన్లతో లాక్ డౌన్ పర్యవేక్షణ: సైబరాబాద్ పోలీసులు