ట్రంప్ కు చేసిన COVID19 పరీక్షల్లో నెగెటివ్ ఫలితాలు.