తిండిలేక నీళ్లుతాగి నిద్రపోయేవాళ్లం, మనకు CM కేసీఆరే భరోసా: బ్రహ్మానందం