తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. బుధవారం 48041 మాత్రమే దర్శనం