తెలంగాణలో సామాజిక వ్యాప్తి లేదు: ఆరోగ్య మంత్రి ఈటెల