తెలంగాణలో సారా తయారీపై కఠిన చర్యలు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం