దేశంలో అత్యవసర సేవలు 1)పోలీస్ స్టేషన్ 2)హాస్పిటల్ 3)సబ్ స్టేషన్ (కరెంట్) కొనసాగింపు.