దేశంలో వైద్యులకు కేంద్రం మీకు మేమున్నాం అంటూ భరోసా