దేశమంతా ప్రజలు ఒక్కటై ఐక్యంగా దీపాలను వెలిగించారు.