నేను పార్టీ అధ్యక్షునిగా మాత్రమే కొనసాగుతాను: రజనీ కాంత్