పాక్షికంగా కరోనా ఆంక్షలు ఎత్తేస్తోన్న ప్రపంచ దేశాలు