పార్లమెంట్ భవనంలో 9.30AM కేంద్ర మంత్రి వర్గ సమావేశం