ప్రజలే స్వచ్చందంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రధానమంత్రి మోడీ