ప్రపంచంలోనే ఇటలీ దేశంలో అత్యధిక 5,500మంది మరణాలు నమోదు.