ప్రపంచంలో కరోనా కేసులు 18.52లక్షలకు, మృతులు 1.14 లక్షలు నమోదు.