ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2 లక్షలకు చేరువవుతోన్న కరోనా కేసులు