భారతీయులు 9/9తో పోరాట స్ఫూర్తి, ఐక్యతను చాటాలి. PM విజ్ఞప్తి