భారత ఆర్మీలో ఓ జవానుకు కోవిడ్-19 పాజిటివ్ ఫలితాలు.