మధ్యప్రదేశ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాన్ని మార్చి 26 వరకు నిలిపి వేశారు.