మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కమల్ నాథ్ రాజీనామా. గవర్నర్ కు లేఖ అందజేత