ఇటలీ నుంచి ఇండియా ఢిల్లీ చేరుకోనున్న ఏయిర్ ఇండియా విమానం.