మహారాష్ట్రలో 1st to 8th తరగతుల పరీక్షలు రద్దు. మంత్రి వర్శ గైక్వాడ్