రజనీకాంత్ మక్కల్ మండ్రమ్ ఆఫీస్ బేరర్లతో సమావేశం, త్వరలో రాజకీయ పార్టీ ప్రకటన అవకాశం.