విదేశీ యాత్రికలకు జమ్మూకాశ్మీర్, ఉత్తరాఖండ్ నో ఎంట్రీ.