సోమవారం వరకు China766, Japan124, Iran336, Italy218 నుంచి స్వదేశం చేరుకున్న భారతీయులు.