హైదరాబాద్ గ్లోబల్ ఏవియేషన్ సమీట్ వింగ్స్ ఇండియా 2020 కార్యక్రమానికి హాజరైన కేటీఆర్