సార్క్ దేశాధినేతలు కోవిడ్-19 అరికట్టడంపై వీడియో కాన్ఫరెన్స్