కేంద్రం కోవిడ్ 19పై టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1075

కేంద్రం కోవిడ్ 19పై టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1075

దేశ ప్రజలు కోవిడ్19పై అత్యవసర సమాచారం కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ 24×7 టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1075. ఈ పాత నెంబర్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది 01123978046.