జ్యోతి ప్రజ్వలన జయహో

కరోనా మహామ్మారిని తరిమికొట్టేందుకు ఐక్యమత్యంగా ఒకే నిర్ణయంతో సామాజిక దూరం పాటించి పోరాడుదాం, ఇంట్లోనే సురక్షితంగా నివసిద్ధం నినాదంతో 9PM/9మినిట్స్ కేసిఆర్ జ్యోతి ప్రజ్వలన వీడియో మీ కోసం