రాష్ట్రాల్లో అత్యల్పం-అత్యధికం (కేంద్రం లెక్కలు)

దేశంలోని రాష్ట్రాల్లో అత్యధికం నుంచి అత్యల్పంగా కరోనా కేసులు ఏప్రిల్25 నాడు వరకు నమోదైన వివరాలు ఆరోగ్య శాఖ విడుదల చేసింది. మొత్తం ధృవీకరించబడిన COVID19 కేసుల యొక్క రాష్ట్రాల వివరాలు (25 ఏప్రిల్, 2020 వరకు, 08:00 AM వరకు) కేసులు అత్యల్పం నుంచి అత్యధికం వరకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

*1-30 ధృవీకరించబడిన కేసులున్న రాష్ట్రాలు

*31-450 ధృవీకరించబడిన కేసులున్న రాష్ట్రాలు

*450+ ధృవీకరించబడిన కేసులున్న రాష్ట్రాలు

కేంద్రం ధృవీకరించబడిన కేసుల వివరాలు మాత్రమే.