ఢిల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్ అధికారుల వివరాలు.

ఢిల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్ అధికారుల వివరాలు. NCR లో నివసిస్తోన్న తెలుగు ప్రజలు అత్యవసర సమయంలో ఏపీ అధికారులను సంప్రదించేందుకు అందుబాటులో ఉంచుతున్నాము. దయచేసి ఎవరు కూడా మిస్ యూజ్ చేయరాదని విజ్ఞప్తి.