కరోనాతో నిర్మానుష్యంగా ముంబై మహా నగరం. 

కరోనాతో నిర్మానుష్యంగా ముంబై మహా నగరం.