జమ్మూ-కాశ్మీర్ జాతీయ రహదారి కొండచరియలు విరిగిపడటంతో తాత్కాలికంగా రాకపోకలకు అంతరాయం.

జమ్మూ-కాశ్మీర్ జాతీయ రహదారి కొండచరియలు విరిగిపడటంతో తాత్కాలికంగా రాకపోకలకు అంతరాయం.