నా రూటే సపరేటు సంపూర్ణేష్ బాబు

రాజు పేద తేడా లేదు, నీ ఆస్తి,డబ్బు నీ వెనక ఏమిరాదు. నువ్వెక్కడి నుంచి వచ్చావో మర్చిపోకు అని గుర్తు చేసుకుంటున్న కరోనా సమయం ఇది.

మా ఆవిడ,పిల్లల కోసం నా “కంశాలి”వృత్తిని గుర్తు చేసుకుంటూ ఇంట్లో మిగిలిన గజ్జెలతో, తనకి కాలి మెట్టెలు, పిల్లల కోసం గజ్జెలు చేసాను. #BetheREALMAN మీ @Sampoornesh