ప్రపంచంలో మార్చి 8 వరకు COVID-19 కేసులు

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా COVID-19 కేసులు ఆయా దేశాల్లో నమోదైనా వివరాలను అధికారిక ప్రకటించిన గ్లోబల్ హెల్త్ స్ట్రాటజీ. దాదాపుగా 92 దేశాల్లో ఈ వైరస్ ప్రభావంతో ప్రజలు అల్లల్లాడుతున్నారు. మార్చి ఎనిమిది 2020
వరకు సమోదైన కేసులు.

?186,900

??80,813 ??6,767 ??5,823 ??4,636 ?696
??639 ??613 ??408 ??374 ??227 ??213
??206 ??169 ??137 ??130 ??128 ??113
??93 ??74 ??70 ??61 ??51 ??50 ??49
????45 ??44 ??34 ??32 ??24 ??23 ??22